ریپر


این محصول برای کار استخراج در معادنی که دارای سطوح سنگی با خاک متراکم و خیلی سخت هستند استفاده می گردد. شکل ساختاری این باکت به کاربرد آن در بیشتر مواد مقاوم و ساینده و جاهایی که تمرکز نیروی نفوذی بر روی ناخن هاست کمک می کند.