خمکاری

خمکاری

میزان مجاز خم(bend allowance)

درک میزان مجاز خم وکسری خم(bend deduction) در فهم اینکه یک ورق فلزی چگونه ایجاد می شود، اولین مرحله مهم است. وقتی یک ورق فلزی خم می شود قسمتهای اطراف خم شروع به تغییر شکل و کشیده  شدن می کنند، بنابرابن مقدار کوچکی افزایش در کل طول خواهیم داشت. همچنین زمانی که شما بخواهید قطعه را به صورت تخت در آورید مجبور به کم کردن مقداری از طول برای رسیدن به مقدار صحیح اندازه تخت هستید. میزان مجاز به عنوان میزان طولی که شما به طول دو پایه اضافه می کنید تا به الگوی تخت برسید تعریف می شود. طول پایه قسمتی از فلنج است که خارج از شعاع خم قرار دارد.

فرمول میزان مجاز خم

در محاسبه میزان مجاز خم، هندسه خم و خصوصیات ماده انتخابی شما جهت محاسبه میزان مجاز خم مورد توجه قرار می گیرد. جهت محاسبه BA احتیاج به ضخامت ورقT،  زاویه خم B ، شعاع داخلی IR، و فاکتور K است.ضخامت ورق به صورت اعشار اندازه گیری می شود (نه بصورت gauge number) همچنین توجه داشته باشید که زاویه خم همان زوایه خارجی است. مرحله آخر انتخاب فاکتور K مناسب با نوع ماده است.

BA=(pi/180)*B*(IR+K*T)

تار خنثی(neutral axis)

در زمان خم کردن یک صفحه، طولی وجود دارد که تغییر نمی کند، این طول، تار خنثی نامیده می شود. قسمتهای قرار گرفته در طرف داخل این محور در زمان خم، فشرده خواهند شد و قسمتهای خارجی، تحت کشش قرار خواهند گرفت. براساس ضخامت ورق، فرم شعاع و مدل فرم دهی، نسبت تراکم به کشش در قطعه تغییر خواهد کرد. قطعه ای که با شعاع خیلی تیز خم می شود در زمان خم در مقایسه با ضخامت قسمتهای بیرونی آن تحت کشش وکشیدگی بیشتر قرارمی گیرد که این بدان معناست که محور خنثی در فاصله نزدیکتری نسبت به خم داخلی قرارمی گیرد و قطعه ای که با شعاع کمتر خم شده است دارای کشش کمتری در قسمت خارجی است پس محور خنثی در فاصله نزدیکتری نسبت به مرکز قرار می گیرد.

فاکتورk

جای که تار خنثی در یک خم قرار می گیرد فاکتور k نامیده می شود.از آنجایی که فشردگی داخلی نمی تواند از کشش خارجی بیشتر شود فاکتور kهیچ گاه در عمل نمی تواند بیش از5. باشد این بدان معناست که محور خنثی هرگز از خط میانی ورق عبور نخواهد کرد (همیشه نزدیکتر به شعاع داخلی). یک فرض قابل قبول این است که فاکتور k نمی تواند کمتر از 25. باشد. از نظر تئوری فاکتور k به صورت زیر  تعریف می شود:

K=t/T

روش محاسبه فاکتورK

از آنجایی که فاکتورK وابسته به نوع ماده، شعاع داخلی و زاویه انحناست. روش ساده ای برای محاسبه آن وجود ندارد و بایستی به صورت عملی در کارگاه با استفاده از فرمول BA با مرتب کردن فرمول براساس k انجام گیرد.

کسری خم (bend deduction)

 همانند تعریف میزان مجاز خم وقتی یک ورق فلزی خم می شود قسمتهای اطراف خم شروع به تغییر شکل و کشیده  شدن می کنند، بنابرابن مقدار کوچکی افزایش در کل طول خواهیم داشت. بنابراین کسری خم به صورت مقدار طولی که بایستی از کل طول فلنجها کاسته شود تا به الگوی سطح تخت برسیم تعریف می شود.

BD=2*(tan(B/2)*(IR+T))-(pi/180)*B*(IR+K*T)

با داشتن OSSB و میزان مجاز خمBA

BD=2*OSSB-BA

عقب نشینی خارجیoutside setback  عقب نشینی داخلی inside setback

   عقب نشینی خارجی فاصله بین راس خط قالب خارجی تا نقطه مماس با شعاع خارجی است.همین تعریف را برای عقب نشینی داخلی با در نظر گرفتن خط قالب داخلی و شعاع داخلی خواهیم داشت.ذکر این نکته قابل توجه است که عقب نشینی خارجی و عقب نشینی داخلی  فقط تا زاویه 170 درجه در نظر گرفته می شود زیرا وقتی زاویه خم به 180 درجه نزدیک می شود عقب نشینی خارجی و عقب نشینی داخلی به بینهایت نزدیک می شود. این حالت باعث می شود که فرمولهای حد مجاز خم BA وکسری خم BDکه قصد استفاده از آنها را داریم بدون کاربرد باشند. بهمین علت ملاحظات مختلفی برای میزان مجاز hem در نظر گرفته می شود.

OSSB=tan(B/2)*(IR+T)

ISSB=tan(B/2)*IR

منابع:

machinery handbook 28th edition
سایت:

محاسبه آنلاین میزان مجاز خم

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.