بررسی چگونگی اندازه گیری حجم باکت

بررسی چگونگی اندازه گیری حجم باکت

اندازه گیری حجم باکت در ماشین آلات راهسازی معمولا براساس استاندارد های SAE وISO انجام می گیرد که برای باکتهای تجهیزات مختلف دارای استاندارد ویژه خود است.

قبل از اندازه گیری قسمت ها و پارامترهای که لازم است را بایستی شناخت.

ارتفاع باز باکت(“bucket opening height”D): فاصله بین دم تیغ و بالاترین لبه ورق پشت باکت

صفحه امتداد(strike plane): در حالتی که دم تیغ صاف وبدون خمیدگی داریم، صفحه امتداد دارای دو خط موازی، تشکیل شده توسط دم تیغ باکت و بالاترین لبه ورق پشت باکت است. همچنین در حالتی که دارای دم تیغ با شکل نامنظم هستیم این صفحه، باز از همان دو خط موازی تشکیل شده، منتها به جای دم تیغ باکت، میانگین حسابی همه نقاط دم تیغ یا مرکز ثقل (Centroid) آن است.

انحراف صفحه بغل(“side plate variance”C): فاصله بین صفحه امتداد و دورترین نقطه انحنای ورق بغل. توجه داشته باشید انحراف از صفحه بغل اگر بالای صفحه امتداد قرار گیرد نبایستی در جهت افزایش حجم باکت استفاده شود.

سطح امتداد(Strike Surface): سطح تعریف شده توسط لبه ورق بغل، بالاترین لبه ورق پشت باکت و انحنای ورق بغل

عرض باکت(Width): در حالت دقیق اندازه گیری عرض باکت  بایستی در دو حالت WB و WCصورت گیرد.

حجم و گنجایش
حجم صاف(“Strike Volume”Vs):  وقتی C زیر صفحه امتداد و کوچکتر و یا مساوی D/12 باشد، Vsحجم محدود به صفحه امتداد، ورق های بغل ورق،زیر و ورق پشت است و وقتی C زیر صفحه امتداد و بزرگتر D/12 باشد،Vs حجم محدود به سطح امتداد، ورق های بغل ورق، زیر و ورق پشت باکت است.

حجم کپه ای(“Heaped Volume”Ve): حجم انباشته شده در بالای حجم صاف با زاویه 1:1

گنجایش اسمی(“Rated Capacity”VR): حاصل جمع حجم صاف و حجم کپه ای VR=Vs+Ve

محاسبه حجم
همانطور که گفته شد گنجایش باکت حاصل جمع دو حجم است.برای محاسبه حجم صاف راههای گوناگونی وجود دارد که از نظر دقت و دسترسی به امکانات با هم متفاوت هستند.

    1. روش محاسبه از طریق نرم افزار : در این روش طراح، بعد از طراحی باکت با اندازه دلخواه، به راحتی می تواند حجم باکت را که به صورت اتوماتیک توسط نرم افزار محاسبه شده است را داشته باشد و یا اینکه قبل از کامل شدن طرح فقط با رسم دیواره بغل و محاسه سطح آن و ضرب نمودن این مقدار در عرض باکت به راحتی گنجایش باکت را به دست اورد.در زیر چگونگی محاسبه سطح در نرم افزار اینونتور را مشاهده می فرمایید.
    2. روش محاسبه دستی: توسط فرمولهای ریاضی محاسبه سطح مقطع نیز می توان حجم را به دست آورد. البته برای اشکال نامنظم بایستی از نزدیکترین شکل منظم  شروع کرد و سپس قسمتهای دیگر با شکل منظم را از این شکل کم و یا اضافه نمود ، پر واضح است که دقت محاسبات در این حالت بستگی به پیچیدگی شکل اولیه دارد.
    3. روش استفاده از ورق شطرنجی: این روش مبنای محاسبه در روش اول است و دقیقا محاسبات روش اول را دنبال می کند .

بعد از محاسبه سطح مقطع با ضرب کردن متوسط عرض باکت، حجم صاف باکت محاسبه می شود.


V_s=Area*(W_B+W_C)/2
حال نوبت به محاسبه حجم کپه ای می رسد چون در اینجا ما قصد محاسبه حجم کپه ای باکت بیل مکانیکی در حالت کجل بیل (Hoe) را داریم از فرمول زیر استفاده می کنیم، جهت محاسبه حجم باکت لودر،کلامشل و… می توانید از استانداردهای SAE j742 , SAE j2754 ,SAE j67 استفاده کنید.البته اصول کار در همه موارد یکی است.

با جمع کردن حجم کپه ای وحجم صاف ، گنجایش باکت به دست خواهد آمد.

V_e=(D*W^2_C/4-W^3_C/12)

منابع:

استانداردهایSAE J296 ,SAE J742 ,SAE J67
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت استاندارد SAE مراجعه کنید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.